Thông báo về việc tổ chức khóa đào tạo quốc tế "Quy hoạch xây dựng đô thị và phát triển bền vững"

Email In PDF.

Phát triển bền vững là mục tiêu hàng đầu và quan trọng nhất của các quốc gia trên thế giới.

Quy hoạch xây dựng đô thị với vai trò là một công cụ thúc đẩy quá trình đô thị hóa bền vững và là công cụ nhằm cải thiện môi trường sống của con người. Hầu hết các quốc gia, các phương pháp tiếp cận quy hoạch hiện tại đang được thay đổi và được xác định một vai trò mới cho quy hoạch đô thị trong quá trình phát triển bền vững.

Việt Nam đang trong quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Quá trình đô thị hóa đã làm cho quỹ đất nông nghiệp, lâm nghiệp ngày càng thu hẹp và tác động tiêu cực tới môi trường không khí, môi trường nước, môi trường sinh thái, môi trường xã hội, nhu cầu sử dụng năng lượng ngày càng gia tăng, kèm theo đó là tác động của biến đổi khí hậu trên phạm vi toàn cầu.

Vì vậy mục tiêu song song với phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia nói chung và Việt Nam nói riêng là cần phải tạo sự phát triển bền vững gắn kết lâu dài giữa các yếu tố lịch sử, các yếu tố kinh tế, xã hội, môi trường và tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu và hạn chế các tác động của biến đổi khí hậu.

Để thực hiện các mục tiêu đó, quy hoạch xây dựng đô thị ở Việt Nam cần phải có những giải pháp trước những khó khăn, thách thức đang đặt ra.

XuÊt ph¸t tõ tÇm quan träng vµ nhu cÇu thùc tiÔn vÒ c«ng t¸c quy ho¹ch x©y dùng ®« thÞ ph¸t triÓn bÒn v÷ng, Tr­êng §¹i häc KiÕn tróc Hµ néi vµ  Tr­êng §¹i häc KiÕn tróc thµnh phè Hå ChÝ Minh tæ chøc khãa ®µo t¹o quèc tÕ: " Quy ho¹ch x©y dùng ®« thÞ ph¸t triÓn bÒn v÷ng". Gi¶ng viªn cña khãa ®µo t¹o lµ c¸c gi¸o s­ ®Õn tõ c¸c Tr­êng §¹i häc tæng hîp Hawaii, Tr­êng §¹i häc California, Tr­êng §¹i häc Carolina cña Mü cã nhiÒu kinh nghiÖm, cã nhiÒu c«ng tr×nh thùc tiÔn vÒ quy ho¹ch x©y dùng ®« thÞ  ph¸t triÓn bÒn v÷ng.

Ngoµi nh÷ng kiÕn thøc vÒ quy ho¹ch x©y dùng ®« thÞ ph¸t triÓn bÒn v÷ng, khãa ®µo t¹o sÏ giíi thiÖu nh÷ng m« h×nh ph¸t triÓn ®« thÞ g¾n víi nguyªn t¾c kinh tÕ thÞ tr­êng vµ nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm cña nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi trong lËp ®å ¸n  ho¹ch x©y dùng ®« thÞ ph¸t triÓn bÒn v÷ng.

Xem file:  Thong bao gui 2.doc

Nguồn: Trường Đại học Kiến trúc TP. HCM


Tin mới hơn
Các bài đã đăng:
 

KS. NGUYỄN NAM TRUNG (nnamtrung@yahoo.com)


KS. DƯƠNG QUỐC ĐẠT (quocdat.duong@gmail.com)


KS. PHẠM VŨ TRUNG (phamvutrung@gmail.com)


KS. TRẦN ĐỨC TÂM (tranductam@gmail.com)


KS. NGUYỄN DANH VĂN (nguyenvandanh@vnn.vn)


KS. BÁ VĂN HÙNG (bavanhung@gmail.com)


KS. NGUYỄN ÁI QUỐC


CTY CP TƯ VẤN KỸ THUẬT CA TA


CTY CP TV QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG CPC


CTY TNHH THIẾT KẾ TƯ VẤN XÂY DỰNG D VÀ C


CTY TNHH THÉP XÂY DỰNG LƯỚI HÀN TOÀN TÂM


CTY TNHH ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC THÀNH PHỐ


CTY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BẮC TRUNG NAM

 

 

Click nghe nhạc sinh nhật

 

 

  soxaydung