Cách ghi các chỉ tiêu từ 1 đến 6 của Phụ lục 03a khi lập hồ sơ thanh toán theo hướng dẫn của Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011

Email In PDF.

Câu hỏi: Tôi lập hồ sơ thanh toán theo hướng dẫn của Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ  Tài chính  Quy định về quản  lý, thanh  toán  vốn đầu  tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước. Tôi chưa biết cách ghi các chỉ tiêu từ 1 đến 6 của Phụ lục 03a của như thế nào, xin hướng dẫn vấn đề này.

Trả lời:
Khi làm hồ sơ thanh toán theo hướng dẫn của Thông tư số 86/2011/TT-BTC, bạn ghi các chỉ tiêu từ 1 đến 6 của phụ lục 03a như sau:
1. Giá trị hợp đồng: Là giá trị hợp đồng mà chủ đầu tư và nhà thầu đã ký kết theo quy định của pháp luật.
2. Giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước: Là số tiền mà chủ đầu tư đã thanh toán tạm ứng theo điều khoản của hợp đồng cho nhà thầu chưa được thu hồi đến hết kỳ trước.
3. Số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước: Là số tiền mà chủ đầu tư đã thanh toán cho phần giá trị khối lượng XDCB đã hoàn  thành  đến hết kỳ trước (không bao gồm số tiền đã thanh toán tạm ứng).
4. Luỹ kế giá trị khối lượng thực hiện đến cuối kỳ này: Là luỹ kế giá trị khối lượng thực hiện theo hợp đồng đến cuối kỳ trước cộng với giá trị khối lượng thực hiện theo hợp đồng trong kỳ đề nghị thanh  toán  (cột 9 cộng cột 10 của bảng xác định).
5. Chiết khấu tiền tạm ứng: Là số tiền mà chủ đầu tư và nhà thầu thống nhất thu hồi một phần hay toàn bộ giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước (điểm 2 nêu trên) theo điều khoản thanh toán của hợp đồng đã ký kết.
6. Giá trị đề nghị thanh  toán  kỳ này:  Là số tiền mà chủ đầu tư và nhà thầu thống nhất thanh toán theo điều khoản thanh toán của hợp đồng đã ký kết. Trong đó gồm thanh toán tạm ứng (nếu có) và thanh toán khối lượng XDCB hoàn  thành.
- Thanh toán tạm ứng (nếu có) hoặc 0.
- Thanh toán khối lượng XDCB hoàn  thành.

Nguồn: kinhtexaydung.gov.vn (Kinh tế xây dựng số tháng 4/2011)


Tin mới hơn
Các bài đã đăng:
 

KS. NGUYỄN NAM TRUNG (nnamtrung@yahoo.com)


KS. DƯƠNG QUỐC ĐẠT (quocdat.duong@gmail.com)


KS. PHẠM VŨ TRUNG (phamvutrung@gmail.com)


KS. TRẦN ĐỨC TÂM (tranductam@gmail.com)


KS. NGUYỄN DANH VĂN (nguyenvandanh@vnn.vn)


KS. BÁ VĂN HÙNG (bavanhung@gmail.com)


KS. NGUYỄN ÁI QUỐC


CTY CP TƯ VẤN KỸ THUẬT CA TA


CTY CP TV QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG CPC


CTY TNHH THIẾT KẾ TƯ VẤN XÂY DỰNG D VÀ C


CTY TNHH THÉP XÂY DỰNG LƯỚI HÀN TOÀN TÂM


CTY TNHH ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC THÀNH PHỐ


CTY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BẮC TRUNG NAM

 

 

Click nghe nhạc sinh nhật

 

 

  soxaydung