http://vecas.org.vn/wp-content/uploads/2015/11/logo2.png

 

Thông báo khoá tập huấn mẫu HĐ FIDIC_Sách Đỏ 1999 & Hồng 2010

 

Đăng ký tham dự khoá tập huấn mẫu Hợp đồng FIDIC_12.2016

 

Link bài: http://vecas.org.vn/vi/thong-bao-khoa-tap-huan-mau-hop-dong-fidic-ve-dieu-kien-hop-dong-xay-dung-quyen-sach-do-1999-va-phien-ban-hai-hoa-ngan-hang-phat-trien-da-phuong-quyen-sach-hong-2010/#

 

Nguồn: http://vecas.org.vn

19/10/2016